Προοίμιο

Η εταιρεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (στο εξής «η εταιρεία») σας καλωσορίζει στην δικτυακή της πύλη www.vodafone.gr/home,η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας και περιλαμβάνει εξαιρετικό εύρος πληροφοριών, ιστοσελίδων με ποικίλο περιεχόμενο, επιλογών ή και πηγών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και διαφημίσεων και σας καλεί να διαβάσετε προσεκτικά ώστε να κατανοήσετε πλήρως και να εφαρμόσετε τους παρόντες κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στον ιστότοπό της και σε κάθε επιμέρους ιστοσελίδα του, πριν την επίσκεψή σας σε αυτόν.

Σας ενημερώνουμε ότι οι όροι αυτοί αποτελούν έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και προϋποθέσεις, οι οποίοι εφαρμόζονται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο και τη χρήση των υπηρεσιών, όπως συμπληρώνονται από την κείμενη νομοθεσία ελληνική και ευρωπαϊκή, τις διεθνείς συνθήκες και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε αποδεχτεί χωρίς επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας σας οφείλετε να μην προβείτε σε χρήση του ιστότοπου.

Οι όροι χρήσης δύναται να αναθεωρούνται οποτεδήποτε, κατά την διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, συνεπώς παρακαλείσθε να τους ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας θα συνεπάγεται και την αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Διευκρινίζουμε ότι η χρήση των παρεχόμενων από την εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής αποτελεί τμήμα των υπηρεσιών Vodafone home διέπεται από τους γενικούς όρους παροχής κάθε μιας υπηρεσίας, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύον οι γενικοί όροι χρήσης κάθε μιας υπηρεσίας.

Χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου έχουν δικαίωμα να κάνουν όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Προστασία ανηλίκων

Η εταιρεία επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για την προστασία της ανηλικότητας συνιστά στους γονείς να έχουν έλεγχο της τυχόν πρόσβασης και χρήσης του www.vodafone.gr/home από τα ανήλικα τέκνα τους και να επιβλέπουν αυτήν. Αν παρά ταύτα, τα ανήλικα τέκνα τους επισκεφθούν αυτοβούλως ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή βλαπτικές γι' αυτά, η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη προς τούτο.

Χρήστες

Για τις ανάγκες πλοήγησης και χρήσης των ενοτήτων του portal διακρίνονται 2 κατηγορίες χρηστών με αντίστοιχες διαβαθμίσεις όσον αφορά την πρόσβασή τους στις σχετικές υπηρεσίες: Οι απλοί (ανώνυμοι) επισκέπτες, οι εγγεγραμμένοι χρήστες και οι ταυτοποιημένοι συνδρομητές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της εταιρείας.

Ειδικά υφιστάμενοι συνδρομητές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της εταιρείαδύναται να ταυτοποιηθούν, σύμφωνα με την ακολουθούμενη από τη εταιρεία διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του portal.

Οι ταυτοποιημένοι συνδρομητές, κατά τα ανωτέρω, δύναται να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία My home account μέσω της οποίας τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά τον λογαριασμό τους, να διαχειριστούν τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες της εταιρείας, να ενημερώσουν την εταιρεία για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα και να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ειδικότερα:

Υπηρεσία My home account

Εγγραφή - Διαδικασία Ταυτοποίησης

Προκειμένου ο xρήστης να εγγραφεί στην υπηρεσία My home account οφείλει να γνωρίζει και να συμπληρώσει στα κατάλληλα πεδία τον κωδικό που του απεστάλη από το My home account μέσω SMS όταν ενεργοποιήθηκαν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του.

Για την χρήση της υπηρεσίας, απαιτείται ο xρήστης να κάνει είσοδο με ταυτοποίηση (login) στο πεδίο My home account της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας εισάγοντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εγγραφής στην εταιρεία. Επισημαίνεται ότι την πρώτη φορά που ο χρήστης θα επιχειρήσει είσοδο με ταυτοποίηση (login) στην yπηρεσία οφείλει να δηλώσει ρητά την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των παρόντων όρων. Τονίζεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον Χρήστη μέσω της υπηρεσίας προορίζεται  αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή του. Σε καμία περίπτωση η παρουσίαση των αναλυτικών λογαριασμών του xρήστη στην υπηρεσία δεν αποτελεί επίσημο αποδεικτικό τιμολόγησης, δεν δεσμεύει την εταιρεία, δεν θα γίνεται αποδεκτή σε καμία συναλλαγή μεταξύ της εταιρεία και του xρήστη και δεν θα συνιστά αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής. Οι δυνατότητες επεξεργασίας των στοιχείων αυτών καθώς και τα πεδία όπου περιέχεται οιουδήποτε είδους πληροφορία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και μόνο του Χρήστη.

Χρήση κωδικών υπηρεσίας

Για την πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η εισαγωγή και η επαλήθευση των προσωπικών κωδικών (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης κλπ) οι οποίοι έχουν χορηγηθεί στο xρήστη αυστηρά για προσωπική χρήση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του εν γένει περιεχομένου της δικτυακής πύλης www.vodafone.gr/home ενδεικτικά αναφερομένων των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, γραφικών, εικόνων,  κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο www.vodafone.gr/home, καθώς επίσης των αντιγράφων αυτών οποιασδήποτε μορφής, ανήκουν στη εταιρεία, τους συνεργάτες της, τους δικαιούχους που παρέχουν τις σχετικές άδειες ή σε τυχόν τρίτους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι οιουδήποτε τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ή άλλου δικαιούχου, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Περαιτέρω, η εταιρεία επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων κάθε δικαιώματός της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Διαφήμιση

 Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους και μορφής, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει έναντι των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.vodafone.gr/home σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πρόσωπα που τυχόν διαφημίζονται ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτού, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον ιστότοπο (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού. Επιπρόσθετα η εταιρεία δεν ευθύνεται για την επικοινωνία του επισκέπτη ή χρήστη με τρίτους διαφημιζόμενους, καθώς επίσης για τη σύναψη οποιουδήποτε είδους συναλλακτικής σχέσης μεταξύ αυτών.

Ευθύνη της εταιρείας

Κατανοείτε ότι το εν γένει περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου www.vodafone.gr/homeδιατίθενται «ΩΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και είναι «ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ» χωρίς τη δυνατότητα παρεμβάσεων εκ μέρους σας. Η εταιρεία καταβάλει προσπάθεια να παρέχει ασφάλεια στη χρήση, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του παγκόσμιου ιστού, η εταιρεία ενδέχεται να μη δύναται να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου και την ασφάλεια των ιστοσελίδων της και ως εκ τούτου δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.vodafone.gr/home.

Προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών: Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι στις περιπτώσεις κατά τις οπαίες τρίτα μέρη πωλούν ή διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω του ιστότοπου  www.vodafone.gr/home και προβαίνετε στην αγορά αυτών, τότε συνάπτετε συμφωνία μεταξύ υμών, ενώ η εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν συνδέεται με το τρίτο μέρος με οποιαδήποτε σχέση αντιπροσώπευσης ή προστήσεως ή άλλη παρόμοια.

 Αποκλειστικά υπεύθυνο για την αρτιότητα, την ύπαρξη του συνόλου των συμφωνημένων ιδιοτήτων και την έλλειψη κάθε είδους νομικού ή πραγματικού ελαττώματος των προϊόντων και υπηρεσιών παραμένει το τρίτο μέρος, υποχρεούμενο στην πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας.

Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων της εταιρείας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορά, ενδεικτικά, την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τις διατάξεις περί τύπου κλπ και είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα των παρεχόμενων από αυτούς πληροφοριών.

Διαθεσιμότητα και ασφάλεια δικτύου

H εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαθεσιμότητα και τη συντήρηση του ιστότοπου www.vodafone.gr/home, δεν ευθύνεται όμως ούτε δύναται να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση την ασφάλεια, την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία του www.vodafone.gr/home.

Η εταιρεία δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτων προσώπων για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την επίσκεψη στον ιστότοπο ή τη χρήση των υπηρεσιών, ή την αδυναμία πρόσβασης, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης, την ύπαρξη λαθών.

Αποκλεισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες που διατίθενται στους επισκέπτες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα και δεν δύναται να θεωρηθούν ως συμβουλές, υπόδειξη ή υποβολή προτάσεων για τη διενέργεια πράξεων και παραλείψεων. Η εταιρείακαταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται αποκλειστικά από την ίδια, δεν εγγυάται όμως ούτε ευθύνεται για την ακρίβεια, την απουσία λαθών, την επάρκεια, πληρότητα ή ποιότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στον δικτυακό της τόπο και παράγονται ή συλλέγονται από τρίτους. Ομοίως η εταιρεία δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση, ούτε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη έγκαιρη ή ελλιπή ανανέωση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο www.vodafone.gr/home.

Οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτοβούλως τις υπηρεσίες του και αναλαμβάνουν την ευθύνη αξιολόγησης, διασταύρωσης των πληροφοριών,ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που βασίζουν στον δικό τους έλεγχο και κρίση της εγκυρότητας των πληροφοριών αυτών.

Οι πληροφορίες, τα υποδείγματα συμβάσεων κλπ. που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο www.vodafone.gr/homeδεν δύνανται να υποκαταστήσουν ή υπερισχύσουν των έγγραφων συμφωνιών μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της ή της υποχρέωσης των πελατών της εταιρείας να απευθύνονται απευθείας στα αρμόδια τμήματα αυτής προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση ή να προβαίνουν σε τυχόν έγγραφες κοινοποιήσεις σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών ή το νόμο σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους αφορούν.

Τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο www.vodafone.gr/home, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύναται να αντικαθίστανται/τροποποιούνται/καταργούνται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση η υπογραφή ή/και αποστολή των εν λόγω υποδειγμάτων συμβάσεων από υποψηφίους πελάτες προς την εταιρεία δεν ισοδυναμεί με υποχρέωση αποδοχής αυτών από την τελευταία. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αποστολής βιογραφικών σημειωμάτων/εκδήλωσης ενδιαφέροντος πληρώσεως θέσεων εργασίας της εταιρεία, για τα οποία η τελευταία δεν δεσμεύεται ούτε υπόσχεται σε καμία περίπτωση να αποδεχτεί άμεσα ή στο μέλλον.

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.vodafone.gr/home απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτόν ή να υποκινούν ή προτείνουν σε τρίτους την υπογραφή τους με σκοπό τη διεκδίκηση οιουδήποτε είδους ανταλλάγματος από την εταιρεία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία με την τελευταία.

Σύνδεσμοι προς έτερους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή και διαφημιστικών banners,  για τις οποίες ισχύουν οι οικείοι σε αυτούς όροι χρήσης, στο περιεχόμενο των οποίων η εταιρεία δεν δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητα, την νομιμότητα ή την ποιότητα αυτών.  Η τοποθέτηση των συνδέσμων γίνεται για λόγους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των χρηστών και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν δύναται να θεωρηθεί με κανένα τρόπο ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων στα οποία δύναται να παραπέμπει ή να συνδέεται. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη, υπαγόμενους στους οικείους σε αυτούς όρους χρήσης, ενώ σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επίσκεψη του χρήστη ή τη χρήση των υπηρεσιών των ιστότοπων αυτών, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί σε αυτούς, ως αποκλειστικώς υπόχρεα και υπεύθυνα απέναντί τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι επισκέπτες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Οι αποδέκτες αυτών των δεδομένων μπορεί να είναι τρίτοι, που συνεργάζονται με την εταιρεία για την παροχή των σχετικών με το τηρούμενο αρχείο προσωπικών δεδομένων υπηρεσιών. Η εταιρεία προστατεύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.vodafone.gr/home που τυχόν υποβάλλονται προς την εταιρεία μέσω αυτού. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες του εν λόγω δικτυακού τόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην εταιρεία διατηρώντας τα προβλεπόμενα εκ του Ν. 2472/1997 δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εσάς των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, η εταιρεία  δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για την χρήση τους από τους τρίτους.

Η εταιρεία δεν διαθέτει προς πώληση ούτε διαβιβάζει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του ιστότοπού της σε τρίτους που δε σχετίζονται με την ίδια κατά τα ανωτέρω, χωρίς τη συγκατάθεση των επισκεπτών, με εξαίρεση τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές υπαγορεύσεις προς τις αρμόδιες Αρχές.

Ενδέχεται τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, κατά την εγγραφή σας ή κατά την πραγματοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών, να χρησιμοποιηθούν για προσφορές, διαγωνισμούς, κληρώσεις δώρων και λοιπές προωθητικές ενέργειες, χωρίς να υπέχετε καμία υποχρέωση που απορρέει από τις ενέργειες αυτές κατά τους ειδικότερους όρους που θα ισχύουν για τις εν λόγω ενέργειες.

Οι επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς την εταιρεία χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Cookies

Ο παρών δικτυακός τόπος δύναται να χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες που ο εξυπηρετητής ιστού ( web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Τα cookiesπου χρησιμοποιούνται από τη εταιρείαδεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή με οποιοδήποτε πρόσωπο. Βασικός στόχος της χρησιμοποίησης των cookiesαπό τη εταιρείαείναι η βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών στην δικτυακή της πύλη, καθώς επίσης και στατιστικοί λόγοι.

Oχρήστης δύναται να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies κατά την επίσκεψή του στον παρόντα δικτυακό τόπο με ενδεχόμενο την περιορισμένη πρόσβασή του σε επιμέρους ιστοσελίδες, καθώς επίσης να περιορίσει, αποκλείσει ή διαγράψει ταcookiesμε την κατάλληλη ρύθμιση του φυλλομετρητή του.

Υποχρεώσεις επισκεπτών

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της καθιέρωσης αμοιβαίων κανόνων ευγένειας και αλληλοσεβασμού που διέπουν τις σχέσεις της με τους χρήστες της,στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά και τις σχέσεις επικοινωνίας των χρηστών του διαδικτύου μεταξύ τους,στην κατεύθυνση της εδραίωσης σχέσεων εμπιστοσύνης και ποιοτικής αλληλεπίδρασης των μελών του παγκόσμιου ιστού, ενθαρρύνοντας την εφαρμογή του Κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο«Νetiquette» με την ταυτόχρονη θέσπιση της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης των Υπηρεσιών της, που οριοθετούν τις επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες των χρηστών.

Γνωρίζετε ότι οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες που θέτει η ελληνική νομοθεσία, το ευρωπαϊκά  και διεθνές δίκαιο για τη μετάδοση δεδομένωνκαι να απέχετε από κάθε παράνομη ή αντισυναλλακτική χρήση του δικτυακού τόπου www.vodafone.gr/home, καθώς και από κάθε χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους, ή κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία του εν λόγω δικτυακού τόπου, για την οποία ευθύνονται πλήρως και αποκλειστικώς οι επισκέπτες. Ειδικότερα συμφωνείται ενδεικτικά να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου www.vodafone.gr/home για τις κατωτέρω ενέργειες:

·         Δημοσίευση ή απόκτηση υλικού που i) παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα  δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων, ii)  είναι παράνομο, αντίθετο στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) iii) περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του διαχειριστή της παρούσας δικτυακής πύλης ή των χρηστών της iv)συνιστά αυτόκλητες διαφημίσεις ή άλλο εμπορικό υλικό, ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spamming),

·         Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανηλίκους.

·         Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τηνδικτυακή πύλη ή κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου ή κατά την κρίση της εταιρείας εκθέτει τη φήμη της ή κάποιον από τους χρήστες της σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντισυναλλακτικής ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του δικτυακού της τόπου, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα πρόσφορα μέτρα για τη διακοπή της παραβίασης ή και την αποτροπή επανάληψής της στο μέλλον σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, καθώς και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία έναντι παντός υπευθύνου.

Έναρξη-Διακοπή λειτουργίας

Η εταιρεία δύναται οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση ή τη λειτουργία του δικτυακού τόπου www.vodafone.gr/home καθώς και να μεταβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τη μορφή αυτού, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Επιπλέον η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος ή των όρων της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας νομικής σημείωσης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση με μόνη την ανακοίνωση μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Προστασία από ιούς

Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατέψει το δικτυακό της τόπο ή τους εξυπηρετητές (servers)μέσω των οποίων διατίθεται ο ιστότοπος από ιούς, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί τη μη προσβολή τους από ιούς (virusfree) ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Συνιστάται να λαμβάνετε τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του λογισμικού μέσω του ποίου συνδέεστε με τον ιστότοπο www.vodafone.gr/homeαπό ιούς (όπως,ενδεικτικά, χρήση antivirus, virusscanner και λήψη  λοιπών συστημάτωνασφαλείας).

Διενέργεια Ψηφοφοριών

Η εταιρεία δύναται να διοργανώνει ψηφοφορίες για ποικίλα θέματα, θέτοντας τους ειδικότερους όρους που θα διέπουν τη διεξαγωγή τους. Η ηλεκτρονική ψήφος των συμμετεχόντων θα καταγράφεται ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της έρευνας μέσω της ανάλυσης και του σχολιασμού από τη εταιρεία αναφορικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης επί των συγκεκριμένων ερωτήσεων. Η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων, τα οποία αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία .

Λοιποί όροι

Ακυρότητα ή ακυρωσία κάποιου όρου ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων όρων, οι οποίοι  παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.

Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται μεταξύ του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου www.vodafone.gr/home και της εταιρείας και δεσμεύουν μόνο αυτούς.

Η εταιρεία δεν δύναται να ευθύνεται για παραβίαση των παρόντων όρων που οφείλονται σε τυχηρά ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η μη άσκηση από την εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέει από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Εφαρμοστέο δίκαιο-επίλυση διαφορών

Οι όροι αυτοί καθώς και η τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο,

Δικαιούστε να ζητήσετε την φιλική επίλυση της τυχόν διαφοράς σας από την εταιρεία με αίτημά σας προς αυτήν. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω φιλικό τρόπο αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία ορίζονται  ως αποκλειστικά αρμόδια.

Επικοινωνία

Για κάθε επικοινωνία που αφορά το www.vodafone.gr/home μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ecare.gr@vodafone.com