Υπηρεσίες Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων στο Δίκτυο της Vodafone

Η Vodafone στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σταθερής σε επίπεδο χονδρικής, προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τηλεπικοινωνιακό Πάροχο τη δυνατότητα τερματισμού φωνητικών κλήσεων των συνδρομητών του στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone, κατόπιν υπογραφής αντίστοιχης αμφοτεροβαρούς σύμβασης. Σε εφαρμογή δε, των σχετικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ η Vodafone έχει προσαρμόσει το σχετικό τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων στους γεωγραφικούς αριθμούς του δικτύου της, από 01/01/2017 σε 0,000545 €/λεπτό.

Γεωγραφικοί Αριθμοί της Vodafone

Τεχνικές διεπαφές Δικτύου