Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούται  να τηρεί ένα μητρώο –(λίστα) με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τηλεφωνικές κλήσεις για κάθε είδους διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.

Ένταξη στο Μητρώο άρθρου 11
Ο κάθε ενδιαφερόμενος (συνδρομητής Vodafone) μπορεί  να ενταχθεί  στο συγκεκριμένο μητρώο, δηλαδή να εξαιρεθεί από τις τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς καλώντας στην εξυπηρέτηση πελατών (13830)

Αίτηση χορήγησης αντίγραφου Μητρώου Κάθε νομικό/φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το δικό μας μητρώο –Άρθρο 11, δηλαδή να αποκτήσει την λίστα των κινητών που έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τις τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τη σχετική αίτηση που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο και την αποστέλλει στον αριθμό fax: 210-6702850 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος για φυσικά πρόσωπα). Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε το αντίγραφο του Μητρώου θα του αποσταλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτηση. Το αντίγραφο του Μητρώου, που αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημερών. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αντίγραφου του Μητρώου ανήκει στον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να συμβουλεύεται κάθε φορά το πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο Μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 που τηρεί η Vodafone - Πάναφον ΑΕΕΤ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες για την ένταξη αριθμού κινητής τηλεφωνίας Vodafone στο Μητρώο άρθρου 11