Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., εταιρεία που απορροφήθηκε από την VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. την 31η Μαρτίου 2016.  Τα οικονομικά στοιχεία της HELLAS ONLINE αφορούν την περίοδο που ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 3556/2007.